Uslovi korišćenja

SportyPlus portal i aplikacije (u daljem tekstu Portal) su u vlasništvu Inspirium d.o.o. (u daljem tekstu Inspirium). Inspirium omogućava korišćenje Portala i srodnih usluga i sadržaja u skladu sa ovim Uslovima korišćenja. Uslovi korišćenja primenjuju se na sav sadržaj i usluge na domenima i poddomenima koji su u vlasništvu, suvlasnici ili su partneri sa Inspirijumom. Uslovi korišćenja definišu prava i obaveze svih korisnika Portala.

Korišćenjem Portala smatra se da su korisnici u svakom trenutku upoznati sa ovim Uslovima korišćenja, kao i da ih u potpunosti razumeju i prihvataju. Inspirijum zadržava pravo da promeni ove Uslove korišćenja.

Pristup portalu, registracija korisnika

Da bi se koristio Portal i usluge portala, neophodno je registrovati nalog, tokom kojeg je korisnik dužan da istinito popuni registracioni formular, i odabere lozinku. Prilikom registracije korisnik mora da pristane na ove Uslove korišćenja.

Korisnik je dužan da zadrži korisnički nalog i informacije o bezbednosnoj lozinki, a u potpunosti je odgovoran za svu štetu nastalu neovlašćenim korišćenjem njegovog korisničkog naloga.

Po završetku registracije, korisnik prihvata odgovornost za sve aktivnosti izazvane korišćenjem Portala.

Inspirium nema pristup korisničkim lozinkama. Da bi se identifikovalo kada pružate pomoć korisnicima, Inspirium može zahtevati da korisnik pošalje zahtev sa e-adrese korisnika koja se koristi tokom registracije.

Klubova

Portal pre svega služi za korišćenje usluga teniskih klubova koji su registrovani na Portalu. Posetom stranicama određenog kluba pored ovih Uslova korišćenja, pristajete i na Uslove korišćenja kluba.

Klubovi nude čitav spektar usluga na Portalu, kao što su registracija u klubu, iznajmljivanje terena, učešće u klupskim takmičenjima itd. Portal pruža tehničku podršku za ove usluge

Portal će proslediti klubovima neophodne korisničke podatke radi identifikacije prilikom konzumiranja ponuđenih usluga. Klubovi su u obavezi da čuvaju i štite ove informacije na odgovarajući način.

Sadržaj koji je kreirao korisnik

Očekuje se da će korisnik uneti istinite podatke na Portal. Inspirijum zadržava pravo da ukloni sve podatke koje smatra netačnim i da blokira korisnički nalog koji podešaje takve podatke.

Korišćenje Portala podrazumeva kreiranje sadržaja koji se može zaštititi autorskim pravima. Kreiranjem takvog sadržaja na Portalu, Korisnik prosleđuje odgovarajući autoritet i dozvole, u skladu sa važećim zakonima, Inspiriumu, tako da Inspirium može da koristi ovaj sadržaj za prikazivanje na Portalu.

Inspirijum poštuje intelektualnu svojinu i autorska prava drugih i ukloniće sav sadržaj za koji se pokaže da nije obezbeđen odgovarajućim pravima.

Korisniku je zabranjeno da postavlja sadržaj na koji nema pravo da objavljuje, a Inspirium će u pravovremenom periodu ukloniti sav sadržaj za koji se utvrdi da je nezakonito objavljen na Portalu.

Korisniku je dalje zabranjeno da postavlja sadržaje koji podstiče ili izražava mržnju prema bilo kojoj društvenoj grupi. Takav sadržaj će biti uklonjen, a korisnički nalog zaplenjen.

Inspirijum nije odgovoran za materijalnu štetu do koje može doći uklanjanjem sadržaja sa Portala ako je sadržaj postavljen suprotno Uslovima korišćenja.

Zaštita privatnosti i ličnih podataka

Inspirium je kontrolor obrade ličnih podataka na Portalu u skladu sa važećim zakonima. Službenik za zaštitu podataka o ličnosti je Stjepan Drmić ([email protected]).

Portal za svoj rad prikuplja određeni skup podataka koji se smatraju privatnim u kontekstu važećih propisa, kao što su lično ime, e-adresa, broj telefona, kućna adresa itd. Ove podatke se koriste za komunikaciju sa korisnicima, za utvrđivanje identiteta korisnika i za upis u članstvo klubova. Podaci se neće koristiti u druge svrhe niti prosleđivanje trećim licima bez prethodne saglasnosti korisnika.

Inspirijum ozbiljno shvata svoje obaveze u pogledu zaštite ličnih podataka, i sprovodi aktivne mere za njihovu zaštitu.

Pored direktnog prikupljanja ličnih podataka, portal koristi i Google Analytics za praćenje poseta i merenje načina na koji se portal koristi. Pri tome se podaci anonimizuju kako bi se smanjila količina izloženih ličnih podataka.

Zbog korišćenja optimalnih postavki servera, s vremena na vreme je moguće prenositi podatke u treće zemlje. Inspirijum čini sve što je u njegovoj moći da smanji količinu podataka koji izlaze iz Evropske unije.

Promene Uslova korišćenja

Korisnik ima pravo da u svakom trenutku zatraži brisanje svog naloga.

Inspirijum zadržava pravo da u bilo kom trenutku promeni ove Uslove korišćenja i neće biti odgovoran za moguće posledice koje proističu iz ovih promena.